A. Hello (Chào)


1. Listen and repeat {Lắng nghe và lặp lại).2. Practise / Practice (Thực hành).3. Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại).4. Practise with a group (.Thực hành với một nhóm).5. Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại).7. Write in your exercise book . Viết vào tập bài tập của em.) Nam :Hello. Lan. How are you?

1. Listen and repeat {Lắng nghe và lặp lại).

Hello (Chào)                    Hi (Chào)

2Practise / Practice (Thực hành).

a. Nói “Hello” với các bạn cùng lớp của em.

b. Nói “Hi” với các bạn cùng lớp của em

3. Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại).

-     I am Lan                      Tôi là Lan.

-     I am Nga.                     Tôi là Nga.

-     My name is Ba.           Tên của tôi là Ba.

-     My name is Nam.      Tên của tôi là Nam.

4. Practise with a group (.Thực hành với một nhóm).

I am ...        (Tôi là ...)

My name is ... (Tên của tôi là ....)

5. Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại).

Chào Lan.

Chào Ba.

Bạn khoẻ không?

I’m fine, thanks. And you? Tôi khoẻ, cám ơn nhiều. Còn bạn? Fine, thanks.     '

6. Practise with a

partner (Thực hành với bạn cùng hoc).

 

a. Mr Hung :

Hello, Miss Hoa.

 

Miss Hoa :

Hello, Mr Hung. How are you?

 

Mr Hung :

I’m fine. Thanks. And you?

b

Miss Hoa :

Fine. Thanks.

 

b. Nam :

Hi, Nga.

 

Nga :

Hello, Nam. How are you?

c.

Nam :

Fine. Thanks. And you?

 

Nga :

Fine. Thanks.

 

 

 

 

 

7.  Write in your exercise book . Viết vào tập bài tập của em.) Nam :Hello. Lan. How are you?

Lan :Hi, I’m well. Thanks. And you?

Nam : Fine. Thanks.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan